2B kapsamına girmeyen parseller üzerineki şerhlerin kaldırılması

Ahmet AKÇAÖZOĞLU, bu Bilgi Edinme Hakkı başvurusunu gerçekleştirdi Antalya Büyükşehir Belediyesi adlı kamu kuruluşuna

Başvuru kısmen olumlu sonuçlandı.

Gönderen: Ahmet AKÇAÖZOĞLU

Sayın Antalya Büyükşehir Belediyesi,

Aksu/Altıntaş Köyü'ndeki 2245/4 ve 2223/4 parselde hisselerim bulunmaktadır. Söz konusu parseller, 2B konusu parseller olmamasına rağmen bölge geneline koyulan 2B nedenli şerhden etkilenmiştir.

2B kapsamında olmayan ama anılan şerhten etkilenen hisselerimin üzerindeki şerhler ne zaman kaldırılacaktır?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.
Saygılar

Buna bağlantı ver

Antalya Büyükşehir Belediyesi

SAYIN AHMET AKÇAÖZOĞLU,

   Bahse konu parseller Çalkaya bölgesinde kalmaktadır.

Çalkaya Bölgesinde ilk olarak 1990?lı yıllarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve buna bağlı olarak
parselasyon planları yapılmıştır.  Ancak bahse konu imar planlarının ve
parselasyon uygulamalarının hazırlanmasına esas kurum görüşleri
tamamlanmamıştır.

Yapılan bu imar planları ve parselasyon uygulamalarından sonra çeşitli
tarihlerde imar ve parselasyon planlarında çok sayıda değişiklikler
yapılmıştır.   Bu değişiklikler neticesinde bölgede yer alan çok sayıdaki
Maliye hazinesi parselinde hak kayıpları yaşanmış ve kurum zarara
uğratılmıştır. Yapılan bu uygulamaların 6831 sayılı Orman Kanununun 2/b
maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 21. Maddesine aykırılık
teşkil edilmesi sebebiyle Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birçok
parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh koymuştur. Bölgedeki imar
planları mahkeme kararları ile iptal edilmiştir. Bu kararlar ve müfettiş
raporlarında, bölgedeki sorunların ancak yeni bir imar planı ve imar
uygulaması ile çözülebileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Belediyemizce Çalkaya Bölgesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı çalışmalarına başlanılmış, ilgili kurum görüşleri ile analiz
çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Uygulamalardan kaynaklanan
mülkiyet sorunlarının çözümlenmesine yönelik olarak ise Tapu, Kadastro,
Defterdarlık ve Aksu Belediyesi ile koordineli olarak çalışmalar
sürdürülmekle beraber Bakanlıklar nezdinde görüşmelerimiz devam
etmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz

Saygılarımızla

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Nazım Plan Şube Müdürlüğü

Buna bağlantı ver

Bu bilgi edinme başurusuyla yapılacaklar

Herhangi biri:
yalnız Antalya Büyükşehir Belediyesi: