Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Veysel Ok, bu Bilgi Edinme Hakkı başvurusunu gerçekleştirdi Adalet Bakanlığı adlı kamu kuruluşuna

Başvuru reddedildi, şu kurum tarafından Adalet Bakanlığı.

Gönderen: Veysel Ok

Sayın Adalet Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Türk Ceza Kanun'un 299. maddesinde düzenlenmiş " Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan dolayı kovuşturma yapılması Bakanlığınızın iznine bağlıdır.

1- Bakanlığınız, 10 Ağustos 2014- 27 Nisan 2016 tarihleri arasında TCK 299. maddesi ile ilgili kaç kovuşturma izni vermiştir?

2- Savcılıklardan Bakanlığınıza yapılan kovuşturma izin taleplerinden kaçı red edilmiştir.

3- 10 Ağustos 2014 -27 Nisan 2016 tarihleri arasında " Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu işlediği ( TCK 299 ) gerekçesi ile kaç kişi tutuklanmıştır.

Saygılar,

Veysel Ok

Buna bağlantı ver

Gönderen: Veysel Ok

Sayın yetkili aşağıda yazılı başvurum yasal süresi içinde cevaplandırılmamıştır. Başvurumun cevaplandırılmasını talep ederim. Başvurum aşağıdadır.

Sayın Adalet Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Türk Ceza Kanun'un 299. maddesinde düzenlenmiş " Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan dolayı kovuşturma yapılması Bakanlığınızın iznine bağlıdır.

1- Bakanlığınız, 10 Ağustos 2014- 27 Nisan 2016 tarihleri arasında TCK 299. maddesi ile ilgili kaç kovuşturma izni vermiştir?

2- Savcılıklardan Bakanlığınıza yapılan kovuşturma izin taleplerinden kaçı red edilmiştir.

3- 10 Ağustos 2014 -27 Nisan 2016 tarihleri arasında " Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu işlediği ( TCK 299 ) gerekçesi ile kaç kişi tutuklanmıştır.

Saygılar,

Veysel Ok

Saygılar,

Veysel Ok

Buna bağlantı ver

Gönderen: Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Bürosu
Adalet Bakanlığı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Bilgi Edinme Bürosu

Sn. İlgili,
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin;
“Elektronik Ortamda Veya Diğer İletişim Araçlarıyla Yapılacak Başvurular” başlıklı 10. maddesinde “Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1'de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.”
“Başvuruların Kabulü, Değerlendirilmesi Ve İşleme Konulması” başlıklı 14. maddesinde ise “9 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları ile 10 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.” hükümleri yer almaktadır.
Başvurunuzda 10. maddede belirtilmesi istenilen bilgiler eksik olduğundan, yukarıda yazılı hükümler doğrultusunda başvurunuz işleme konulmamıştır.
Ayrıca aynı Yönetmeliğin;
“İstenecek Bilgi Veya Belgelerin Niteliği” başlıklı 12. maddesinde belirtilen “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.
Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden belirtilmiş olup, zamanından önce açıklanması halinde kamu yararını zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için kullanılabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açıklanamaz, erişimi sağlanamaz.” hususlarının da göz önünde bulundurularak;
Daha önceki başvurunuz da söz konusu eksiklikler nedeniyle işleme alınamamıştır. Başvurunuzu istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurup yinelemeniz halinde işlem yapılabilecektir.
Bilgi edinmenizi rica ederim.

Uğur KAYA
Bilgi Edinme Bürosu
Müdürü

Form linki: http://www.bilgiedinme.adalet.gov.tr/ger...

alıntılanan bölümleri göster

Buna bağlantı ver

Bu bilgi edinme başurusuyla yapılacaklar

Herhangi biri:
yalnız Adalet Bakanlığı: