İstinaf Mahkemesi

VELİ made this Bilgi Edinme Hakkı request to T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı İstenen bilgi kurumun elinde bulunmuyordu

Sayın T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Saygılar,

Antalya bölge adliye mahkemesi 13.ceza dairesi tarafından 2020/1095 dosya numaralı dosyam hala sonuclanmamistir.açılış tarihi:01/09/2020 dosya no:2020/1095
Dosyayı gönderen mahkeme:Tavas Asliye Ceza Mahkemesi(TAVAS/DENIZLI)
DOSYAMIN ACIL OLARAK INCELENIP; SONUCLANDIRILMASINI ARZ VE TALEP EDIYORUM.
GEREĞININ YAPILMASI ARZ OLUNUR.

Anayasa Mahkemesi Bilgi, T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

T.C.
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı : 53282556/622.01/
Konu: Bilgi Talebi


İlgi: 20/12/2020 tarihli e-postanız.

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilgili maddeleri ile 30/3/2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinde gösterilmiştir. 6216 sayılı Kanun'un 3. maddesine göre Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin şekil ve esas bakımından, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil açısından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak.
b) Anayasanın 152 nci maddesine göre mahkemelerce itiraz yokluyla kendisine intikal ettirilen işleri karara bağlamak.
c) Anayasanın 148 inci maddesi uyarınca yapılan bireysel başvuruları karara bağlamak.
ç) Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak.
d) Siyasi partilerin kapatılmasına ve Devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davalar ile ihtar başvuruları ve dağılma durumunun tespiti istemlerini karara bağlamak.
e) Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimini yapmak veya yaptırmak.
f) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya milletvekilliklerinin düşmesine ya da Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilmesi hâllerinde, ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekilinin Anayasa, kanun veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara bağlamak.
g) Mahkeme üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi Başkanı ve başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekilini seçmek.
ğ) Anayasada kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Anayasa Mahkemesine Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün iptali ile ilgili davaların kimler tarafından açılabileceği, Anayasa’nın 150. ve 152. maddeleri ile 6216 sayılı Kanun’un 35. ve 40. maddelerinde gösterilmiştir.
Anılan hükümlere göre, Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere ait olup, iktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması hâlinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanacaktır.
Diğer taraftan, bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa kuralın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşıldığı üzere; bireylerin, Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma hakkı yoktur.
Öte yandan, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak görev ve yetkisi de Anayasa’nın 87. maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir.
6216 sayılı Kanun’un 45 ila 51. maddelerinde bireysel başvuruyla ilgili usul ve esaslar belirlenmiş, 76. maddesinde ise bireysel başvurunun 23.9.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği gösterilmiştir. Kanun’un geçici 1. maddesinin (8) numaralı fıkrasında “Mahkeme, 23.9.2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler.”, 47. maddesinin (5) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde de “Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.” denilmektedir. Aynı Kanun’un 47. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 63. maddesinin (1) numaralı fıkrasında bireysel başvuruların mahkemelere veya yurt dışı temsilciliklerine ya da bizzat Anayasa Mahkemesine yapılabileceği öngörülmüştür. Bu nedenle posta, e-posta, faks vb. yollarla Mahkememize bireysel başvuru yapılması mümkün değildir.
Bireysel başvuru hakkında daha ayrıntılı ve açıklayıcı hükümler Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59 ila 84. maddelerinde yer almaktadır.
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yöntemi ve bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar ile ilgili mevzuat metinleri (bireysel başvuru formları, bireysel başvuru formu kılavuzu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü) Mahkememiz internet sitesinde (www.anayasa.gov.tr) “Bireysel Başvuru” linkinde yayımlanmıştır.
Yukarıda belirtildiği üzere söz konusu bilgi ve belgelere internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, dilekçenizde belirtilen hususlarda Mahkememizin re’sen harekete geçmesi imkanı da bulunmadığından dilekçenizle ilgili olarak Mahkememiz tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.


Dr. Osman ARSLAN
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

alıntılanan bölümleri göster