Maden sektöründe iş güvenliği denetimi

Bu başvuru kısmen olumlu sonuçlandı.

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince bilgi veya belge istemim aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7. Maddesi ç bendine göre, “Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

İstihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işletme sayısı kaçtır? Bunlar hangi işletmelerdir?

2) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. Maddesi 2. bendinde “İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;
İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarınca; eksiklik ve aksaklıkların, tedbir ve tavsiyelerin belirlenmesi ve işverene yazılı olarak bildirilmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmamasıyla ilgili, iş yeri hekimi ve güvenliği uzmanlarının Bakanlığı’nıza herhangi bir bildirimi olmuş mudur? Olduysa kaç kere olmuştur? Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Var ise sayısı kaçtır? Bildirim yapan ve bu bildirimden dolayı işvereni tarafından iş sözleşmesine son verilen ve hak kaybına uğrayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Var ise sayısı kaçtır?

3) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi 1. bendinde “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğu halde bunu yerine getirmeyen işletme sayısı kaçtır? Bu işletmeler hangileridir?

4) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. Maddesinde gereken koşullar dâhilinde işin durdurulabileceği belirtilmekte ve “işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren ve işveren vekillerine üç yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

İş durdurulduğu halde, durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren ve işveren vekilleri var mıdır? Var ise sayıları kaçtır ve bunlar hangi işletmelerdir?

Saygılar,

Ahmet Tirej Kaya

bilgi edinme3, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sayın İlgili,
Tarafınızca da bilindiği üzere 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan 24.04.2004 tarihli Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde, "İstenilen bilgi veya belge başvurulan kurum ve kuruluştan başka yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir.." denilmektedir.
Bu nedenle, Birimimize gönderilmiş olan Bilgi Edinme Başvuru Formu incelenmiş olup, içeriğindeki bilgilerin Kurumunuzu / Bakanlığınızı ilgilendirmesi nedeniyle ilişikte gönderilmiştir.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
BİLGİ EDİNME MERKEZİ

________________________________________
Kimden: Ahmet Tirej Kaya [[Bilgi Edinme Başvuruları #28 email]]
Gönderildi: 13 Temmuz 2016 Çarşamba 15:54
Kime: bilgiedinmeyasasi
Konu: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - Maden sektöründe iş güvenliği denetimi

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince bilgi veya belge istemim aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7. Maddesi ç bendine göre, “Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

İstihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işletme sayısı kaçtır? Bunlar hangi işletmelerdir?

2) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. Maddesi 2. bendinde “İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;
İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarınca; eksiklik ve aksaklıkların, tedbir ve tavsiyelerin belirlenmesi ve işverene yazılı olarak bildirilmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmamasıyla ilgili, iş yeri hekimi ve güvenliği uzmanlarının Bakanlığı’nıza herhangi bir bildirimi olmuş mudur? Olduysa kaç kere olmuştur? Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Var ise sayısı kaçtır? Bildirim yapan ve bu bildirimden dolayı işvereni tarafından iş sözleşmesine son verilen ve hak kaybına uğrayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Var ise sayısı kaçtır?

3) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi 1. bendinde “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğu halde bunu yerine getirmeyen işletme sayısı kaçtır? Bu işletmeler hangileridir?

4) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. Maddesinde gereken koşullar dâhilinde işin durdurulabileceği belirtilmekte ve “işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren ve işveren vekillerine üç yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

İş durdurulduğu halde, durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren ve işveren vekilleri var mıdır? Var ise sayıları kaçtır ve bunlar hangi işletmelerdir?

Saygılar,

Ahmet Tirej Kaya

-------------------------------------------------------------------

Lütfen bu başvuruya gelen tüm cevaplar için bu email adresini kullanın:
[Bilgi Edinme Başvuruları #28 email]

Requester details:
REDACTED

* Bu başvuru Ek-1 başvuru forumunda yer alan bilgilere göre hazırlanmıştır.
* Başvuruma E-postayla cevap verilmesini istiyorum.

[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvuru email] adresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumuna yapılan Bilgi Edinme Hakkı başvuruları için yanlış adres mi? Öyleyse, lütfen aşağıdaki formu kullanarak bunu bizimle paylaşın:
http://bilmehakki.org/change_request/new...

Yasal uyarı: Bu ileti ve gelen cevaba vereceğiniz yanıtlar internette yayınlanacaktır. Gizlilik ve telif politikamız:
http://bilmehakki.org/help/officers

Bir kamu kurum veya kuruluşunun Bilgi Edinme Departmanı'nda çalışıyorsanız ve bu hizmeti yararlı buluyorsanız, lütfen çalıştığınız kuruluştaki web yöneticisinden sitenizin Bilgi Edinme bölümünde sitemize bir bağlantı sağlamasını isteyin.

bilgi edinme3, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sayın İlgili
Talebiniz ilgisi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilgi Edinme Birimine yönlendirilmiş olup, anılan birimlerce tarafınıza
konu hakkında gerekli bilgi verilecektir.

Saygılarımızla,

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
BİLGİ EDİNME MERKEZİ

________________________________________
Kimden: Ahmet Tirej Kaya [[Bilgi Edinme Başvuruları #28 email]]
Gönderildi: 13 Temmuz 2016 Çarşamba 15:54
Kime: bilgiedinmeyasasi
Konu: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - Maden sektöründe iş güvenliği denetimi

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince bilgi veya belge istemim aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7. Maddesi ç bendine göre, “Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

İstihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işletme sayısı kaçtır? Bunlar hangi işletmelerdir?

2) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. Maddesi 2. bendinde “İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;
İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarınca; eksiklik ve aksaklıkların, tedbir ve tavsiyelerin belirlenmesi ve işverene yazılı olarak bildirilmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmamasıyla ilgili, iş yeri hekimi ve güvenliği uzmanlarının Bakanlığı’nıza herhangi bir bildirimi olmuş mudur? Olduysa kaç kere olmuştur? Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Var ise sayısı kaçtır? Bildirim yapan ve bu bildirimden dolayı işvereni tarafından iş sözleşmesine son verilen ve hak kaybına uğrayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Var ise sayısı kaçtır?

3) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi 1. bendinde “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğu halde bunu yerine getirmeyen işletme sayısı kaçtır? Bu işletmeler hangileridir?

4) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. Maddesinde gereken koşullar dâhilinde işin durdurulabileceği belirtilmekte ve “işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren ve işveren vekillerine üç yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

İş durdurulduğu halde, durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren ve işveren vekilleri var mıdır? Var ise sayıları kaçtır ve bunlar hangi işletmelerdir?

Saygılar,

Ahmet Tirej Kaya

-------------------------------------------------------------------

Lütfen bu başvuruya gelen tüm cevaplar için bu email adresini kullanın:
[Bilgi Edinme Başvuruları #28 email]

Requester details:
REDACTED

* Bu başvuru Ek-1 başvuru forumunda yer alan bilgilere göre hazırlanmıştır.
* Başvuruma E-postayla cevap verilmesini istiyorum.

[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvuru email] adresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumuna yapılan Bilgi Edinme Hakkı başvuruları için yanlış adres mi? Öyleyse, lütfen aşağıdaki formu kullanarak bunu bizimle paylaşın:
http://bilmehakki.org/change_request/new...

Yasal uyarı: Bu ileti ve gelen cevaba vereceğiniz yanıtlar internette yayınlanacaktır. Gizlilik ve telif politikamız:
http://bilmehakki.org/help/officers

Bir kamu kurum veya kuruluşunun Bilgi Edinme Departmanı'nda çalışıyorsanız ve bu hizmeti yararlı buluyorsanız, lütfen çalıştığınız kuruluştaki web yöneticisinden sitenizin Bilgi Edinme bölümünde sitemize bir bağlantı sağlamasını isteyin.

bilgi edinme3, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

1 Attachment

SAYIN AHMET TİREJ KAYA,

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMIZIN BİLGİ EDİNME TALEBİNİZE VERMİŞ OLDUĞU CEVAP EKTEDİR.

YARICA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE SGK BAŞKANLIĞINA İLETİLEN TALEBİNİZİN CEVABI ANILAN BİRİMLERCE CEVAPLANDIRILACAKTIR.

SAYGILARIMIZLA;

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
________________________________________
Kimden: bilgi edinme3
Gönderildi: 19 Temmuz 2016 Salı 11:36
Kime: [Bilgi Edinme Başvuruları #28 email]
Konu: İLT: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - Maden sektöründe iş güvenliği denetimi

Sayın İlgili
Talebiniz ilgisi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilgi Edinme Birimine yönlendirilmiş olup, anılan birimlerce tarafınıza
konu hakkında gerekli bilgi verilecektir.

Saygılarımızla,

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
BİLGİ EDİNME MERKEZİ

________________________________________
Kimden: Ahmet Tirej Kaya [[Bilgi Edinme Başvuruları #28 email]]
Gönderildi: 13 Temmuz 2016 Çarşamba 15:54
Kime: bilgiedinmeyasasi
Konu: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - Maden sektöründe iş güvenliği denetimi

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince bilgi veya belge istemim aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7. Maddesi ç bendine göre, “Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

İstihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işletme sayısı kaçtır? Bunlar hangi işletmelerdir?

2) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. Maddesi 2. bendinde “İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;
İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarınca; eksiklik ve aksaklıkların, tedbir ve tavsiyelerin belirlenmesi ve işverene yazılı olarak bildirilmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmamasıyla ilgili, iş yeri hekimi ve güvenliği uzmanlarının Bakanlığı’nıza herhangi bir bildirimi olmuş mudur? Olduysa kaç kere olmuştur? Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Var ise sayısı kaçtır? Bildirim yapan ve bu bildirimden dolayı işvereni tarafından iş sözleşmesine son verilen ve hak kaybına uğrayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Var ise sayısı kaçtır?

3) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi 1. bendinde “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğu halde bunu yerine getirmeyen işletme sayısı kaçtır? Bu işletmeler hangileridir?

4) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. Maddesinde gereken koşullar dâhilinde işin durdurulabileceği belirtilmekte ve “işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren ve işveren vekillerine üç yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.” denilmektedir.

Bu Kanun maddesi kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında maden sektöründe;

İş durdurulduğu halde, durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren ve işveren vekilleri var mıdır? Var ise sayıları kaçtır ve bunlar hangi işletmelerdir?

Saygılar,

Ahmet Tirej Kaya

-------------------------------------------------------------------

Lütfen bu başvuruya gelen tüm cevaplar için bu email adresini kullanın:
[Bilgi Edinme Başvuruları #28 email]

Requester details:
REDACTED

* Bu başvuru Ek-1 başvuru forumunda yer alan bilgilere göre hazırlanmıştır.
* Başvuruma E-postayla cevap verilmesini istiyorum.

[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvuru email] adresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumuna yapılan Bilgi Edinme Hakkı başvuruları için yanlış adres mi? Öyleyse, lütfen aşağıdaki formu kullanarak bunu bizimle paylaşın:
http://bilmehakki.org/change_request/new...

Yasal uyarı: Bu ileti ve gelen cevaba vereceğiniz yanıtlar internette yayınlanacaktır. Gizlilik ve telif politikamız:
http://bilmehakki.org/help/officers

Bir kamu kurum veya kuruluşunun Bilgi Edinme Departmanı'nda çalışıyorsanız ve bu hizmeti yararlı buluyorsanız, lütfen çalıştığınız kuruluştaki web yöneticisinden sitenizin Bilgi Edinme bölümünde sitemize bir bağlantı sağlamasını isteyin.

ZEYNEP KAZAN BASER,

1 Attachment

Sayın: Ahmet Tirej KAYA

26.07.2016 tarihli  bilgi edinme talebinizin cevabı ektedir. Saygılarımla.

 

YASAL UYARI Bu e - postanin içerdigi bilgiler (ekleri dahil olmak üzere)
gizlidir. SGK'nin onayi olmaksizin üçüncü kisilere açiklanamaz. Bu mesajin
gönderilmek istendigi kisi degilseniz, lütfen mesaji sisteminizden derhal
siliniz. SGK bu mesajin içerdigi bilgilerin dogrulugu veya eksiksiz oldugu
konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne sekilde
olursa olsun içeriginden, iletilmesinden, alinmasindan, saklanmasindan
sorumlu degildir. Bu mesajin içerigi yazarina ait olup, Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun görüslerini içermeyebilir. LEGAL NOTICE The information
contained in this e-mail (including any attachments) is confidential. It
must not be disclosed to any person without SGK authority. If you are not
the intended recipient, please delete it from your system immediately.
Social Security Institute makes no warranty as to the accuracy or
completeness of any information contained in this message and hereby
excludes any liability of any kind for the information contained therein
or for the information transmission, reception, storage or use of such in
any way whatsoever. Any opinion expressed in this message are those of the
author and may not necessarily reflect the opinions of Social Security
Institute.

Tolga Muratdağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

1 Attachment

Sayın Ahmet Tirej KAYA,

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında ekte yer alan dosya içeriğinde
istemekte olduğunuz verilerin tarafınızla paylaşılması; hem ayrı ve özel
bir çalışma gerektirmesi hem de üçüncü şahıslarla paylaşılması mümkün
olmayan özel ve gizli bilgiler olması sebebiyle mümkün değildir.

Bu kapsamda, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7 nci maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca sorularınızla ilgili olarak tarafınıza bilgi
verilememektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

Tolga MURATDAĞI

Endüstri Mühendisi

İSG Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

e-mail: [1][email adresi]

----------------------------------------------------------

Tolga MURATDAĞI

Industrial Engineer

Deputy Expert of Occupational Health and Safety

Turkish Republic Ministry of Labor and Social Security

General Directorate of Occupational Health and Safety (İSGGM)

e-mail: [2][email adresi]

 

References

Visible links
1. mailto:[email adresi]
2. mailto:[email adresi]