Sokak Hayvanları için yapılan çalışmalar

Nermin Karademir Pehlivan made this Bilgi Edinme Hakkı request to Amasya Belediyesi

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Amasya Belediyesi şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Nermin Karademir Pehlivan

Sayın Amasya Belediyesi,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Saygılar,

Bilindiği üzere 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu”nun 19. Maddesinde, 7332 sayılı kanunun 8. Maddesinyle yapılan değişiklikle; “Hayvanların korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler kurmak, buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanır” ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, 7332 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nun 16. Maddesi ile 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu”na eklenen Geçici Madde kapsamında; “Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür. Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamaz.” ifadesi yer almaktadır.

Yukarıdaki maddeler uyarınca;
Belediyenize son 5 yıl içinde, yıllık bazda, Bakanlıkça aktarılan mali destek miktarı,
Aktarılan bu mali destek kapsamında son 5 yıl içinde, her yıl gerçekleştirilen sokak hayvanı kısırlaştırma sayıları ve
Belediyenizin kesinleşen 2022 bütçesine göre, Kanunda belirtilen bakımevleri kurma ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek üzere ayrılan kaynak miktarı bilgilerinin tarafımıza iletilmesi için gereğini arz ederim.

Saygılarımla,